مقاله مدیریت کیفیت در آموزش

مقاله مدیریت کیفیت در آموزش
مقاله مدیریت کیفیت در آموزش

مقاله-مدیریت-کیفیت-در-آموزش اين تحقيق بر مبناي بررسي مدرسه نمونه اي واقع در تگزاس با نامبرازواسپرت « ISD صورت گرفته که از الگوي مديريت کيفيت که در »نهايت منجر به بروز مزاياي بيشتر در عملکرد دانش آموز مي شود، بهرهجسته است. مواجه با نتايج آزمايشي ضعيف در چندين مدرسه، به ويژهمدارسي با جمعيت بالايي از دانش آموزان که وضعيت اقتصادي نامطلوبيداشتند، محققين را بر آن داشت تا با انتخاب منطقه اي محدود و مدرسه اينمونه و با به کارگيري فلسفه، وسايل و روش هاي مديريت کيفيت به نتايجموردنظر خود دست يابند.

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل