بررسی نظام و مديريت و وظايف آن و بررسی نظام و حسابداری مالی

بررسی نظام و مديريت و وظايف آن و بررسی نظام و حسابداری مالی
بررسی نظام و مديريت و وظايف آن و بررسی نظام و حسابداری مالی

بررسی-نظام-و-مديريت-و-وظايف-آن-و-بررسی-نظام-و-حسابداری-مالی

مقدمه:

     مديريت دانش و چگونگي اداره و هدايت يك سازمان براي رسيدن به اهداف آن است. بنابراين، هدف مديريت دستيابي به نتايج مطلوب در جهت تحقق بخشيدن به هدف هاي سازمان است.

     براي دست يابي به اين هدف، مديريت ميبايست وظايف كلي زير را انجام دهد:

oبرنامه ريزي

oسازمان دهي

oتصميم گيري

oايجاد هماهنگي

oكنترل

انجام وظايف بالا را تنها مسئوليتي كه با سمت “ مدير “ در سازمان فعاليت ميكنند، بر عهده ندارند. در واقع اين وظايف در سطوح مختلف سازمان به درجات وجود دارد و تقسيم مي گردد.

 

نظام

نظام يا سيستم، مجموعه به هم پيوسته اي از اجزايي است كه براي دستيابي به هدف يا هدف هاي مشترك و از پيش تعيين شده اي، با يكديگر در ارتباط متقابل قرار دارند. اين ارتباط به گونه اي است كه كاركرد هر جزء بر كاركرد ديگر اجزا نظام تأثير

گذاشته و در عين حال از آنها تأثير مي پذيرد.

بنابر اين هر گونه انحرافي كه در چگونگي كاركرد جزئي از يك نظام پيش آيد، باعث ميگردد كه كل آن نظام در رسيدن به هدف پيش بيني شده، با دشواري روبرو شود.

 

هدف هاي هر نظام مالي

هر نظام مالي، به عنوان يك نظام اطلاعاتي، مجموعه اي است متشكل از نظام هاي فرعي ديگر كه به منظور تحقق هدف هاي معيني، با يكديگر متقابلاّ در ارتباط هستند و بدنه نطام مالي را تشكيل ميدهند.

مهمترين اين هدف ها عبارتند از:

oبرنامه ريزي عمليات مالي

oاعمال كنترل هاي لازم

oبرقراري نظام گزارش دهي در مورد عمليات مالي

oتسهيل آموزش كاركنان مالي ساز مان و ارتقا سطح دانش حرفه اي آن ها

 

هدف ها و ويژگي هاي نظام هاي مالي طراحي شده

هدف هاي نظلم هاي مالي طراحي شده به طور كلي همان هدفهاي نظام مالي ياد شده در بند “3“ اين نوشته مي باشد كه به منظور دستيابي به آن ويژگي هاي زير در

 تهيه و طراحي نظام هاي مالي ملحوظ نظر بوده است:

oانطباق با وضعيت عيني و شرايط ويژه ژ مشخص شركت، براي اين منظور كوشش شده تا با شناخت دقيق واقعيت هاي موجود و محدوديت هاي آن، نظام هاي مالي به گونه اي تهيه شوندكه پاسخگوي نياز هاي شركت و رافع

نارسايي هاي آن باشد.

oقابليت انعطاف در برابر تغييرات احتمالي، در صورتي كه اعمال تعديلات و يا تغييرات جزيي در جايي از نظام ها ضرورت يابد، ساخت كلي آن انسجام خود را حفظ خواهد نمود.

oجامعيت از اين نظر كه كليه فعاليت هاي مالي شركت را در بر ميگيرد. لازم به ياد آوري است كه نظام هاي مالي در كليات خود وظيفه جمع آوري و انعكاس كل عمليات مالي شركت را بر عهده دارند. بنابر اين نظام هاي مالي مي بايست در بر گيرنده همه نظام هاي فرعي اي كه به نوعي با عمليات مالي شركت مرتبط، و بخشي از آمار و اطلاعات مالي هر شركت در انها ايجاد و منعكس ميگردد، باشند.

oسهولت فهم و سادگي اجرا، در تهيه و تدوين نظام هاي مالي توجه لازم نسبت به موارد زير شده است:

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل