پروژه آماده: بررسي زمان بندي جرثقيل هاي بارگيري و سيستم تخليه و بارگيري انبار

پروژه آماده: بررسي زمان بندي جرثقيل هاي بارگيري و سيستم تخليه و بارگيري انبار
پروژه آماده: بررسي زمان بندي جرثقيل هاي بارگيري و سيستم تخليه و بارگيري انبار

پروژه-آماده-بررسي-زمان-بندي-جرثقيل-هاي-بارگيري-و-سيستم-تخليه-و-بارگيري-انبار

فهرست مطالب

عنوان       صفحه

فصل 1      مقدمه  7

1    1        پيشگفتار 7

1    2        جرثقيل سقفي جفت پل   7

1    3        جرثقيل سقفي تک پل   8

1    4        جرثقيل سقفي آويز  8

فصل 2      انبارداري   9

2    1        مقدمه  9

2    2        طراحي انبار 10

2    3        وسايل مورد نياز براي نگهداري كالاها در انبار 15

2    4        انواع باكس از نظر طرح ساخت   20

فصل 3    ارائه يک مدل زمان بندي جرثقيل محوطه در ترمينالهاي کانتينري   31

3    1       مقدمه  31

3    2        پيسينه تحقيق   34

3    3       مدل زمانبندي جرثقيل محوطه  37

3    4       تعريف مساله  37

3    5       فرضيات   41

3    6       پارامترهاي ورودي   41

3    7       متغيرهاي تصميم  42

3    8       مدل رياضي   42

3    9       نتايج محاسبات   44

3    10    نتيجه گيري   48

3    11    مراجع  50

فصل 4    شبيه سازي از سيستم تخليه و بارگيري يک انبار  53

4    1        مقدمه  53

4    2        روش شناسي   55

4    3        شرح فرآيند انبار 55

4    4        شبيه سازي فرآيند بارگيري و تخليه  57

4    5        نتايج و بحث   59

4    6        نتيجه گيري   64

4    7        مراجع  65

 بر اساس نمودارهاي ارائه شده توسط UNCTAD ، تجارت از طريق حمل و نقل کانتينري در سالهاي 2003 تا 2025 ، از ميانگين رشد سالانه 32 / 5 درصدي برخوردار خواهد بود [legato:2009] امروزه اکثر محموله هاي بين المللي در بنادر دريايي، در کانتينرها قرارگرفته و جابجا مي شوند. اخيراً رقابت شديد بين بندرهاي مختلف بويژه در آسيا و اروپا باعث شده است تا بنادر مختلف به سمت فراهم آوردن امکانات وتسهيلات بيشتر حرکت کنند و بهبود کيفيت خدمات، کاهش هزينه خدمات و افزايش عملکرد ترمينال ر ا مورد توجه قرار دهند [huang:2009].

سيستم حمل و نقل کانتينري نيازمند سرمايه زيادي است و کنترل زمان گردش کشتي ها در ترمينال کانتينري براي کاهش هزينه کلي شرکتهاي کشتيراني بسيار مهم تلقي مي شود. آن چه سهم زيادي در زمان گردش کشتي دارد، زمان بارگيري و تخليه است [Huang, 2009].

براي انجام عمليات بارگيري و تخليه در ترمينالهاي کانتينري، تعدادي از شناورها در طول اسکله قرار ميگيرند و هر شناور توسط چندين جرثقيل اسکله خدم تدهي مي شود که جرثقيلهاي اسکله توسط تعداد زيادي ازجرثقيلهاي محوطه پشتيباني ميشوند [lee 2010]. شکل زير جريان کانتينرها در ترمينالهاي کانتينري را نشان مي دهد. وقتي يک شناور به ترمينال مي رسد، کانتينرها از شناور تخليه و توسط جرثقيلهاي اسکله روي کاميونها سوار مي شوند و سپس توسط جرثقيلهاي محوطه در مکانهاي متفاوتي در محوطه انبار ذخيره مي گردند. در مورد عمليات بارگيري، کانتينرها به کاميونها توسط جرثقيلهاي محوطه منتقل مي شوند و پس از آن جرثقيلهاي اسکله کانتينرها را به شناورها انتقال ميدهند [Ng and Mak, 2005].

 

شکل 1: فرآيند تخليه و بارگيري کانتينرها در ترمينال كانتينر ي [Ng and Mak, 2005]

به طور معمول براي جابجايي کانتينرها در محوطه انبار ترمينالهاي کانتينري، از تجهيزاتي چون گنتري كرين ريلي 3، گنتري كرين چرخ لاستيكي، استرادل كرير و فورك ليفتراك استفاده مي کنند. بنابراين، دو نمونه از جرثقيلهاي محوطه وجود دارند كه عبارتند از: گنتري كرين ريلي و گنتري كرين چرخ لاستيكي. يك گنتري كرين ريلي، بر روي ري لها در يك بلوك انبار حركت ميکنند، در حالي كه يك گنتري كرين چرخ لاستيكي كه بر روي چرخهاي لاستيكي حركت ميكند ميتواند در ميان بلوكهاي انبار نيز حركت كند [zhang: 2002] همانطور که در شکل 2 نشان داده شده است، جرثقيل محوطه براي جابجايي در يک بلو ک ذخيره با 6 مسير استفاده مي شود. يکي ازمسيرها در يک طرف بلوک براي برداشتن کانتينرها و تحويل به کاميونها اختصاص داده مي شود و بقيه مسيرها براي ذخيره کانتينرها در پشته مورد استفاده قرار مي گيرند. در محوطه کانتينري، هر بلوک ذخيره از راهرو 7 و چندين کانتينر در ارتفاع 8 و bay تشکيل شده است. هر bay  بخش عمودي از يک بلوک است(5 کانتينر در ارتفاع 6 xراهرو) [legato: 2009].

به طور کلي جرثقيلهاي محوطه، خدمات متنوعي را در ترمينالهاي کانتينري ارائه ميكنند که به صورت زير است [He, 2010].

  1. برداشتن کانتينرهاي ورودي از روي کاميونهاي داخلي ترمينال و ذخيره در محلهاي انبار.

 

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل